แนวความคิดของ มังฆละ กับการออกแบบสถาปัตยกรรม
ในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบและวิทยาการด้านการก่อสร้างทุกวันนี้ ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากเเรงบันดาลใจของนักออกแบบ
เรียกอีกอย่างก็คือสถาปนิกนั่นเองวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทในสังคมไทย ในปัจจุบันมากไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบรูปร่างหน้าตาของอาคาร/บ้านเรือนล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นต่อ ผู้คนในสังคม เพราะผู้คนในสังคมไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ปัจจัยพื้นฐานได้ นั่นคือ ที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมือง ชุมชนหรือโครงการที่เกี่ยวกับการจัดสรรค์ที่อยู่อาศัยนั้นจะถูกกำหนดแผนงาน
จากผู้ออกแบบคือ สถาปนิกนั่นเอง ในทุกวันนี้ วิชาชีพสถาปัตยกรรมมีความแพร่หลายมากในเมืองไทยแต่ปัจจัยในการ เจริญโตใน
ด้านสาขาวิชชีพนั้น ขึ้น อยู่ว่านักออกแบบผู้นั้นมีแนวทางการออกแบบและนำเสนอผลงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบใด เพราะความ
ถนัดของนักออกแบบแต่ละท่านนั้นมีความชอบและถนัดแตกต่าง กันซึ่งเป็นเหตุผลที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องถึงแนวความคิด
บางท่านจะมีแนวทางการออกแบบเชิงอนุรักษ์ และบางท่านนั้นมีความถนัดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ร่วมสมัย ส่วนดัชนีที่เป็น
ตัวชี้วัดคือผลงานที่ออกสู่สังคมเป็นรูปธรรม สำหรับสถาปนิกแล้วการได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบขึ้นมา และงานที่ออกแบบ
ได้ถูกเนรมิตขึ้นมา ให้เห็นเป็นรูปธรรม ถือได้ว่าเป็นเติมเต็มความฝันให้สมบูรณ์แบบเป็นที่สุด


ในงานออกแบบของ มังฆละ เป็นงานออกแบบเชิงอนุรักษ์ที่สอดคร้องกับวิถีชีวิตผู้คนในสังคมไทยในปัจจุบันแนวทางการ
สร้างสรรค์งานออกแบบ คือไม่หลีกหนีรากเหง้าความเป็นไทย และมีการปรับใช้วัสดุสมัยใหม่ให้มีความทันสมัยและสอด
คล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน

      มังฆละเองมีแนวทางการออกแบบที่ชัดเจน
      1.สถาปัตยกรรมไทย
      2.สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย(ประยุกต์)
      3.สถาปัตยกรรมที่หลีกหนีข้อกำหนดทางความคิดแต่ไม่หนีกฎเกญฑ์ของสังคม

 

งานออกแบบใดๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านั้นเราคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นหลัก และคำนึงถึง
งบประมาณของลูกค้าในการออกแบบนั้นๆสิ่งที่สำคัญคืองบประมาณในการก่อสร้าง งบประมาณเป็นตัวชี้วัดคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ใน
การสร้างผลงานชิ้นนั้นมิได้เป็นข้อจำกัดเรื่องหน้าตาของสถาปัตยกรรมซึ่ง จะเห็นได้ว่าการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก
มีการวางแผนและวางรูปแบบเรื่องงบประมาณอย่างชัดเจน และได้รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ลูกค้าต้องการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อนร่วมวิชาชีพสถาปัตยกรรมไม่ใส่ใจ เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นั่นคือเรื่องลิขสิทธิ์สิทธ์ของพวกท่านเอง
ก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าในทุกวันนี้ในหน่วย งานราชการบางหน่วยงาน(ผมไม่ขอเอ่ยชื่อ)ที่งานออกแบบของท่านไปตกผลึกทางความคิดอยู่
มี การก๊อปปี้ออกจำหน่ายอย่างเป็นล่ำเป็นสัน และลดเเรกแจกแถมกันเป็นผัก เป็นปลาดั่งกับตลาดสดสนามเป้า ซึ่งขณะที่เรียนนั้นผม
คิดว่าทุกคนต้องลงทะเบียนเสียค่าใช้จ่ายลงทะเบียนหน่วยกิจ ซึ่งเป็นเม็ดเงินจากครอบครัวสงเสียให้เรียนแต่ก็ไม่เคย ซักครั้งที่คิดจะ
เป็นที่อุ้มเอาไก่ที่บ้านมาจ่ายค่าทะเบียนหน่วยกิจแต่ใฉนจึงมีมนุษย์ผู้ไร้สำนึกขโมยผลงานเราไปเพื่อเเสวงหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋า
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำลายล้างระบบวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างเห็นได้ชัด นี่คือปัญหาที่สมาคมและพวกเพื่อนร่วมวิชาชีพต้องช่วยกัน วาง
บรรทัดฐานให้ชัดเจน เพื่อการสร้างผลงานออกแบบในวิชาชีพ สถาปัตยกรรม และเป็นแนวทางแก่สถาปนิกรุ่นใหม่สืบต่อไป ต.ศิวลึงค์