งานจัดภูมิทัศน์ธนาคารอิสลามสาขาช้างเผือกเชียงใหม่เป็นการรับconceptมาจากผู้บริหารธนาคารอิลามคือมีความร่มรื่น
และดูแลรักษาง่ายเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาสวนดังกล่าวและอีกเรื่องคือเรื่องความสะดวกในการดูแลรักษาปลอดภัย
เพราะว่าธนาคารเป็นสถานที่ทำธุรกรรมทางด้านการเงินจึงเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับเเรก ส่วนความต้องการคือ
มีความต้องการเป็นพื้นที่สันทนาการของพนักงานของธนาคารเป็นพื้นที่ ที่เป็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลากรของธนาคารเพียงเท่านั้น
สไตล์สวนเน้นความเรียบง่ายดูแลรักษาสะดวกและเป็นสัดส่วนเพราะพื้นที่จัดภูมิทัศน์ค่อนข้างมีจำกัด